Ruch Związkowy

W Zakładach Azotowych „Puławy” pierwsza grupa związkowa powstała już 4 września 1961 r. Przewodniczącym – pełniącym, wobec małej liczby członków, swoją funkcję społecznie – został Paweł Spałek. Jednym z głównych celów ówczesnego ogniwa związkowego była integracja nowo tworzącej się załogi.

Jesienią 1963 r. odbyło się zebranie grupy związkowej, w trakcie którego powołano Radę Zakładową i wybrano na przewodniczącego (urzędującego) Pawła Spałka. Organizacja liczyła wówczas 139 członków. Działały komisje problemowe: mieszkaniowa, socjalna i kobieca oraz społeczna inspekcja pracy; kierowali nimi Henryk Kursa, Lidia Cudzich, Aldona Karasińska, Serafin Kowenia.

Podczas pierwszej konferencji związkowej (15 marca 1966 r.) wybrano Radę Zakładową, której przewodniczącym został Eugeniusz Nowak. W dalszych latach przewodniczącymi RZ kadencji byli: Zenon Szczypa (1969-1972), Kazimierz Banach (1972-1976), Kazimierz Goliszek (1976-1980), Kazimierz Małek (1980-1981).

W 1980 r. na skutek stale pogarszających się warunków pracy, braku perspektyw na ich poprawę, lekceważenia głosów ludzi pracy – w Polsce wybuchł protest klasy robotniczej. Wraz z nim zaczął się tworzyć niezależny i samorządny ruch związkowy, przybierając nazwę „Solidarność”. Rozpoczął się okres działalności dwóch organizacji związkowych.

W styczniu 1981 r. w ZAP odbyły się wybory NSZZ „Chemików”, na czele którego stanął Zygmunt Sawicki.

13 grudnia 1981 r. w kraju ogłoszony został stan wojenny. Zawieszona została działalność całego ruchu związkowego. Powinność związkową próbowały kontynuować komisje socjalno-bytowe i administracja.

Związek Zawodowy Pracowników Zakładów Azotowych „Puławy”

11 października 1982 r. w ZAP odbyło się posiedzenie Zakładowej Komisji Socjalnej, z której wyłoniła się Grupa Inicjatywna Komitetu Założycielskiego Związku Zawodowego Pracowników Zakładów  Azotowych „Puławy”. W dniu 15 grudnia 1982 r. dokonano rejestru statutu związku w Sądzie Wojewódzkim w Lublinie.

18 lutego 1983 r. odbyło się ogólne zebranie członków ZZP ZAP. Przyjęto program działania, wybrano przewodniczącego związku, którym został Kazimierz Jabłoński, oraz zarząd w składzie: Jerzy Kopański (zastępca przewodniczącego), Maria Malicka – skarbnik, Stefan Jemioł – sekretarz, Wiktor Jewsiejczyk i Marian Legocki – członkowie. Wybrano także zakładowego społecznego inspektora pracy, którym został Longin Zakaszewski.

Na pierwszej konferencji delegatów związku (28 kwietnia 1984 roku) poszerzono skład zarządu o 9 osób. Druga konferencja, odbyta w następnym roku, zarządziła przeprowadzenie wyborów społecznych inspektorów pracy w oparciu o nową ustawę (z 24 czerwca 1983 r.). W toku kilkutygodniowej akcji wyborczej załoga wyłoniła 41 inspektorów grupowych, 124 oddziałowych i zakładowego społecznego inspektora pracy, którym został Jerzy Mańkowski.

Podczas trzeciej konferencji, która odbyła się 30 września 1986 r., na przewodniczącego wybrano Jerzego Kopańskiego (pełnił tę funkcję kilka kadencji – do 1994 r.).

Termin zwołania czwartej konferencji przypadł na rok 1990, a więc na początkowy okres nowego ustroju politycznego i gospodarczego w Polsce, zaistniałego w efekcie obrad Okrągłego Stołu (1989). Wejście w realia gospodarki wolnorynkowej oznaczało zmianę sytuacji ludzi pracy i pojawienie się nowych wyzwań dla związków zawodowych. Stanął przed nimi również Związek Zawodowy Pracowników ZA „Puławy” – z wolą jak najefektywniejszej obrony interesów załogi ZAP. Dano temu wyraz w Deklaracji Programowej IV Konferencji Sprawozdawczo-Wyborczej, opowiadając się za ścisłą partnerską współpracą z NSZZ „Solidarność”, samorządem pracowniczym oraz innymi organizacjami działającymi na rzecz załogi Zakładów. Wybrano też nowy zarząd w składzie: Jerzy Kopański – przewodniczący, Henryk Trocki – wiceprzewodniczący, Zenon Krzywiec – sekretarz, Wiesław Czubacki – przewodniczący komisji mieszkaniowej, Witold Dziuba – przewodniczący komisji socjalnej, Bogdan Byzdra – przewodniczący komisji płacowej, Waldemar Rosiak (przedstawiciel Klubu Emerytów i Rencistów ZAP), Jan SygnowskiFranciszek PróchniakJózef BiałekStanisław FryczkowskiJerzy Leus, Jan NawrotStanisław MazurekStefan Karaś – członkowie.

Dalsza działalność związku, prowadzona w duchu wspomnianej deklaracji programowej, przyniosła znaczące efekty zarówno dla pracowników ZAP jak i dla firmy. Związek cieszy się opinią jednej z najprężniejszych zakładowych organizacji zrzeszonych w OPZZ.

W latach 1994-2011 na czele związku stał Stefan Karaś. Funkcję Wiceprzewodniczącego w kadencji 2007-2011 pełnił Mirosław Pomorski. Członkami Zarządu byli: Wiesław Kłak, Andrzej Kopacz, Stanisław Kozdroń, Marek Maraszek, Anna Mroczek, Zbigniew Munio, Ryszard Nowak, Zbigniew Pilaszewski, Wiesław Olszak, Halina Podgórska, Zenon Stasiak, Anna Ścibor, Jerzy Wawer.

Od 2011 funkcję Przewodniczącego Związku pełni Mirosław Pomorski. W obecnej kadencji 2015-2019 obok Przewodniczącego w skład Zarządu Związku wchodzą:  Marek Maraszek – Wiceprzewodniczący, Paweł Radko – Sekretarz oraz Członkowie Zarządu: Wiesław Kłak, Andrzej Kopacz, Wiesław Olszak, Halina Podgórska, Zenon Stasiak, Anna Ścibor, Jerzy Wawer, Joanna Szostak, Juliusz Chojecki, Adam Duda, Sławomir Tomaszewski, Artur Tomasik.

ZZ Pracowników ZAP SA wchodzi w skład Federacji Związków Zawodowych Przemysłu Chemicznego, Szklarskiego i Ceramicznego, należącej do Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych (OPZZ).

 

LogoLogo
LogoLogo