W ostatnim czasie Rada Nadzorcza miała kilka spotkań. Ze względu na ograniczenia związane z rozprzestrzenianiem się SARS Covid 19 większość z nich odbyła się w trybie zdalnym.

Rada Nadzorcza w zakresie swoich kompetencji dokłada starań mających na celu ograniczenie wpływu niekorzystnych warunków otoczenia na sytuację naszej firmy, wspierając w tym zakresie pracowników i Zarząd Spółki. Priorytetem jest utrzymanie miejsc pracy i dobrej kondycji naszej firmy.

Realizując powyższe, Rada Nadzorcza wysłuchała prezentacji dotyczących wyników ekonomiczno – finansowych. Według informacji Zarządu perspektywa sprzedażowa
w segmentach melaminy i kaprolaktamu ulegnie poprawie w najbliższych miesiącach.
W związku z epidemią właśnie te segmenty odczuły największe spadki w ostatnim półroczu.

Należy w tym miejscu zauważyć i docenić szereg działań podejmowanych przez pracowników wszystkich służb naszej firmy w tym produkcyjnych a także handlowych, mających bezpośredni i natychmiastowy wpływ na sytuację finansową naszej Spółki.

Kolejnym punktem było wyrażenie zgodny przez Radę Nadzorczą na przekazanie darowizn pieniężnych i niepieniężnych na rzecz lokalnych instytucji i jednostek działających w zakresie zwalczania rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID 19 a także na cele ochrony i promocji zdrowia. Zakres tego wsparcia obejmuje między innymi darowiznę na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach na zakup specjalistycznego ambulansu medycznego wraz z wyposażeniem czy też wsparcie uznanego ośrodka jakim jest Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w Lublinie na zakupu sprzętu medyczno – laboratoryjnego. Na podkreślenie zasługuje fakt, że wsparcie naszej firmy dotyczy lokalnych instytucji i jednostek, przed którymi stoi wiele wyzwań związanych z trudnym  czasem epidemii a szczególnie wyzwań stojących przed służbą zdrowia. 

Rada Nadzorcza wysłuchała również informacji dotyczącej odchyleń wykonania remontów, remontów znaczących i ulepszeń za 9 miesięcy 2020r. a także prezentację Wykonanie budżetów: remontów, remontów znaczących i ulepszeń za 9 miesięcy roku obrotowego 2020r. wraz z planem na 10 miesięcy tegoż roku. Według przekazanych Radzie Nadzorczej materiałów wynika, że realizacja planu przebiega i będzie przebiegała bez istotnych odchyleń.

Nadto Zarząd poinformował, że nie występują poważne zagrożenia realizacji projektów strategicznych na obecnym etapie.

Dodatkowo Rada Nadzorcza  zajmowała się określaniem celów zarządczych dla członków Zarządu. Określone przez Radę Nadzorczą i przyjęte przez Zarząd spółki cele indywidualne głównie ukierunkowane są na poszukiwanie optymalizacji procesów produkcyjnych, handlowych, realizacji zakładanych planów a także nadzór nad dyscypliną kosztową. Jednocześnie informuję, że na mój wniosek w pełni poparty przez członka Rady Nadzorczej Pana Piotra Śliwę wyrażone jako nasze wspólne stanowisko jest to, że ze względu na dobro Spółki, strony społecznej oraz pracowników, realizacja poszczególnych celów indywidualnych członków Zarządu nie może odbywać się kosztem redukcji miejsc pracy, degradacją stanowisk pracy oraz pogorszeniem warunków pracy pracowników a także przez ograniczenie kosztów remontów koniecznych ponoszonych w celu zapewnienia ciągłości pracy instalacji. Dla przedstawicieli strony społecznej w organie jakim jest Rada Nadzorcza ten wymiar jest najistotniejszy.

W dniu 29 października odbyło się spotkanie w ramach Forum Partnerów Społecznych w Grupie Azoty Zakładach Azotowych „Puławy” S.A.

Agenda spotkania obejmowała między innymi:

- omówienie wyników kontroli PIP

- omówienie przyczyn i kierunków koniecznych zmian ZUZP

- rozmowy na temat obszaru płacy

- omówienie działań związanych z zapobieganiem zagrożeniu epidemicznemu Covid 19

- sprawy różne

Podczas przeprowadzonej kontroli PIP, nie znaleziono dowodów na łamanie prawa pracy i zapisów ZUZP przez Zarząd Spółki. Inspektor odniósł się między innymi do zapisów ZUZP art. 4 pkt.3 „Przy zatrudnianiu pracowników do pracy stosuje się preferencje dla dzieci pracowników pod warunkiem spełnienia przez nie kryteriów, o których mowa w ust. 2 (kwalifikacje)”. W protokole pokontrolnym znajduje się stwierdzenie, że jest to zapis niezgodny z Kodeksem Pracy i dyskryminuje kandydatów, którzy nie są spokrewnieni z naszymi pracownikami. Propozycją pracodawcy (aby uniknąć w przyszłości ewentualnych kar), jest wykreślenie tego punktu z ZUZP, na co zdecydowanie nie wyraziliśmy zgody.

W kontekście rozmowy o wprowadzeniu dodatku stażowego przedstawiono nam analizę wydajności pracy w poszczególnych spółkach: Puławach, Policach i Tarnowie. Na podstawie danych przekazanych przez Zarząd wynika, że od 2015r. nasza wydajność systematycznie spada. Jednak z uwagi na zyski jakie wypracowuje każdy z tych zakładów, temat ten zostawiliśmy bez większego komentarza i do dalszych rozmów.
Podczas spotkania poruszony został również temat dodatku funkcyjnego dla mistrzów i st. mistrzów, który będzie dalej omawiany na następnych spotkaniach. Zarząd w odniesieniu do pandemii przedstawił obecną sytuację w Zakładzie, która jest opanowana pomimo rosnącej liczby zachorowań. Jest to wynik rozwagi pracowników i podejmowanych przemyślanych działań. Zaprezentowane zostały propozycje nowych działań i rozwiązań, które mają pomóc w utrzymaniu ciągłości pracy instalacji z zachowaniem odpowiednich reżimów bezpieczeństwa.

Zarząd przychylił się do naszej prośby wyrażonej w piśmie z dnia 9 lipca 2020 roku i przyznał nagrodę Covidową w wysokości 300 zł, dla każdego pracownika. Termin wypłaty tej nagrody, nie został jeszcze przez Zarząd określony.

 

 

 

Podkategorie

LogoLogo
LogoLogo