1. Na wstępie pragniemy zwrócić uwagę, iż rozgłośnia zakładowa nie stanowi odpowiedniego miejsca do polemiki pomiędzy organami jakimi są Rada Pracowników, oraz członek Zarządu. W celu rozstrzygnięcia wątpliwości lub chęci uzyskania dodatkowych informacji wymagane prawnie działanie stanowi zgłoszenie przez członka zarządu swoich uwag do Rady Pracowników na piśmie. Niepokojący jest dla nas fakt nie stosowania pod tym względem przez członka Zarządu wyżej wskazanej i stosownej procedury.

2. Informujemy, iż Rada Pracowników jako organ niezależny, nie wchodzi w publiczną polemikę dotyczącą spraw personalnych. Czynienie przez członka Zarządu publicznych wypowiedzi odnoszących się ad-personam do któregokolwiek członka Rady Pracowników należy uznać za formę niedopuszczalną i wysoce niestosowną.

3. Podkreślenia wymaga fakt, iż Rada Pracowników jako organ kolegialny i niezależny odnosi się do zgłaszanych problemów oraz prezentuje swoje opinie, działając wspólnie na podstawie uzgodnionego stanowiska, a nie indywidualnej wypowiedzi jednego członka Rady Pracowników. Traktowanie przywoływanej wypowiedzi Rady Pracowników jako jednostronnego oświadczenia Agnieszki Kowalik stanowi nadużycie i świadczy o nieznajomości podstawowych zasad funkcjonowania organu jakim jest Rada Pracowników. Nadmieniamy, przy tym, iż w celu informowania pracowników o stanowisku organu jakim jest Rada Pracowników, zgodnie z jej regulaminem upoważniona jest przewodnicząca Rady lub osoba przez nią wskazana.

4. Za głęboką nadinterpretację należy uznać sformułowanie użyte przez członka Zarządu, jakoby informacja przedstawiona przez Radę Pracowników zawierała sugestie, że Pan Andrzej Skwarek brał udział we wspomnianym projekcie. W rzeczywistości podana informacja wymieniała jedynie skład Zarządu, w czasie kiedy projekt był procedowany.

5. Bezsprzecznym jest, iż zgodnie z art. 13 Ustawy o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji Zarząd Spółki zobowiązany jest do poinformowania Rady Pracowników w sprawie stanu, struktury i przewidywanych zmian zatrudnienia oraz działań mających na celu utrzymanie poziomu zatrudnienia. Rada Pracowników nie została jednak poinformowana w I i II kwartale 2020r. przez Zarząd Spółki, o prowadzonym od I kwartału 2020r. projekcie związanym z zamiarem zatrudniania przez Agencję Pracy Tymczasowej ponad 100 osób pracowników w obszarze logistyki do obsługi nowej instalacji Saletry Granulowanej Mechanicznie.

6. Rada Pracowników pracuje tylko na podstawie materiałów i dokumentów, które są podpisane zgodnie z reprezentacją lub też pełnomocnika Spółki. W tej sprawie Rada Pracowników opierała się na pismach K/40/2021 z 20 stycznia 2021r. i K/48/2021 z 25 stycznia 2021r.

7. Rada Pracowników jest organem, który działa w imieniu i na rzecz pracowników w związku z tym wyrażamy zaniepokojenie metodyką działania przyjętą przez Pana Andrzeja Skwarka pełniącego funkcje członka zarządu- wobec Przewodniczącej Rady Pracowników.

8. Jednocześnie informujemy, iż jesteśmy zaskoczeni złożonym przez członka zarządu oświadczeniem, że nie uczestniczył on w żadnych ustaleniach ani spotkaniach dotyczących powrotu do zatrudniania przez Agencję Pracy Tymczasowej oraz, że nic mu nie wiadomo o podjęciu przez Zarząd decyzji o zakończeniu i odrzuceniu projektu. W naszej opinii jako reprezentant załogi powinien mieć on bowiem w tym zakresie szczególne wyczulenie i wyrazić wówczas stanowczy sprzeciw.

9. Niniejszym Rada Pracowników uważa temat Agencji Pracy Tymczasowej na tym etapie za wyczerpany i zamknięty.


LogoLogo
LogoLogo